designer dog toys Let's Pawty Sydney
dog birthday cake toy, plush squeaker let's pawty
birthday cake plush dog toy, let's pawty
1 customers are viewing this product

Birthday Boy Cake Dog Toy

πŸŽ‰πŸΎ Introducing the Plush "Birthday Boy" Cake Dog Toy by Haute Diggity Dog! πŸŽ‚ Throw an unforgettable... Read More
$20.95
$20.95
Please hurry! Only 2 left in stock
Subtotal: $20.95

Free Standard Shipping Over $99 Aus Wide

Local Pickup From Cremorne, NSW

designer dog toys Let's Pawty Sydney

Birthday Boy Cake Dog Toy

$20.95

Birthday Boy Cake Dog Toy

$20.95
Size: Small

πŸŽ‰πŸΎ Introducing the Plush "Birthday Boy" Cake Dog Toy by Haute Diggity Dog! πŸŽ‚

Throw an unforgettable birthday bash for your beloved furry companion with our "Birthday Boy" Cake dog toy! This adorable cake-shaped toy is meticulously crafted from soft plush material, providing a cozy and playful experience for your pet. The best part? It comes with an irresistible SQUEAKER, adding an extra layer of excitement to playtime.

Key Features:

🍰 Squeaky Delight: Packed with a thrilling squeaker, this cake toy ensures hours of engaging play. Your pet will be captivated by the enticing sound, making play sessions more interactive and enjoyable.
πŸŽ‚ Perfect for All Sizes: Whether you have a small pup or a larger canine companion, our "Birthday Boy" Cake dog toy comes in various sizes, catering to dogs of all shapes and sizes. Finding the ideal fit for your furbaby has never been easier. πŸŽ‰ Stylish and Fun: Designed with flair, this toy adds a touch of style to your pet's playtime. Its vibrant colors and charming design make it a stylish accessory, enhancing your pet's play area and making every moment more festive.
🐾 Soft and Cuddly: Crafted from plush material, this cake toy offers a snuggly texture, making it an excellent cuddle companion for your pet. It provides comfort during quiet moments and endless entertainment during play.
πŸ₯³ Essential Playtime Companion: Every pawty needs a centerpiece, and our "Birthday Boy" Cake dog toy fits the bill perfectly. It's not just a toy; it's an essential addition to your pet's playtime, ensuring fun-filled moments and wagging tails.Let the pawty begin in style with our plush "Birthday Boy" Cake dog toy! Elevate your pet's playtime experience and make their special day even more memorable. πŸŽˆπŸ•

Size:Β 

Small - 8.5cm Wide x 6cm High

Large - 12.7cm Wide x 7cm High

Brand:Β  Haute Diggity Dog

*Supervise play only and remove if becomes damaged or worn*

Shipping & Returns

We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.

To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.

To start a return, you can contact us at woof@letspawty.au. If your return is accepted, you will be responsible to pay the shipping costs to return the item to us. We will provide instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.

You can always contact us for any return question at woof@letspawty.au.

Click here to read our shipping policy. Click here to read our refund policy.

Doggy Essentials